Η ΝΝ Hellas ενίσχυσε τα κεφάλαιά της, πούλησε τον κλάδο ασθενείας

Νέα εποχή για την ΝΝ Hellas.

Την περασμένη χρονιά προχώρησε σε κινήσεις άμεσης και έμμεσης ενίσχυσης της κεφαλαιακής της επάρκειας υλοποιώντας αύξηση κεφαλαίου κατά 60 εκατ. ευρώ εκχωρώντας παράλληλα το  χαρτοφυλάκιο προγραμμάτων ασθένειας.

Στην έκθεση φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης της χρήσης 2016, επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση της αύξησης δεν οδήγησε σε καμία αλλαγή στη δομή της ιδιοκτησίας της εν Ελλάδι θυγατρικής του ολλανδικού ομίλου.

Επιπρόσθετα, η NN Hellas προέβη στην εκχώρηση των κινδύνων συμβολαίων ασφάλισης ασθένειας, υπογράφοντας αντασφαλιστική σύμβαση διάρκειας 16 ετών. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η NN Hellas αναγνώρισε απαίτηση ύψους 34,5 εκατ. ευρώ, η οποία θα εισπραχθεί εντός της διάρκειας της σύμβασης. Με την εκχώρηση η NN Hellas απαλλάσσεται από τις ζημίες του χαρτοφυλακίου, ενώ μειώνει το ύψος του αποθέματος κεφαλαίων που οφείλει να διατηρεί, βελτιώνοντας έτσι έμμεσα τους κεφαλαιακούς της δείκτες.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *