…και η ΙΝΤΡΑΛΟΤ βγαίνει στις αγορές

Νέα Ομόλογα ύψους 450.000.000 ευρώ και λήξεως το 2024 από τη θυγατρική της INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG S.A., εκδίδει η INTRALOT.

Τα νέα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, ενώ τα έσοδα από την προσφορά τους θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους.

Η ανακοίνωση:

Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Ανώνυμη Εταιρεία Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών με τον διακριτικό τίτλο «INTRALOT», ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, τον Ν. 3340/2005 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις 1/434/03.07.2007 και 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της, INTRALOT Capital Luxembourg S.A. (ο «Εκδότης»), πρόκειται να προβεί σε έκδοση και προσφορά ομολογιών (Α΄ τάξης) (Senior Notes) ύψους €450.000.000 λήξεως 2024 (οι «Ομολογίες»).

Οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες (οn a senior unsecured basis) από την INTRALOT (η «Μητρική Εγγυήτρια») και από διάφορες θυγατρικές της INTRALOT.

Οι Ομολογίες θα διατεθούν στην Ελλάδα σε «ειδικούς επενδυτές» αποκλειστικά κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (στ) του Ν. 3401/2005, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4099/2012 (που ενσωμάτωσε στο Ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2010/73/ΕΚ, η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2003/71/ΕΚ).

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *